Retningslinjer for ansøgninger og bevillinger

Ansøgning til Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond

Bemærk: Fondens persondatapolitik fremgår nederst af denne side.

Der skal benyttes elektronisk ansøgningsformular. Andre former for ansøgninger vil ikke blive behandlet. Adgang til elektronisk ansøgning: KLIK HER.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
 1. Ansøgers navn, adresse og telefon, kontaktperson, e-postadresse, CVRnr./SEnr. (hvor dette er relevant), ellers CPR-nummer på ansøger, adresse på eventuel hjemmeside
 2. Titel på formål, der søges støtte til
 3. Beskrivelse af det formål, der søges støtte til (mindst 2000 tegn). Husk, at ansøgningen skal kunne læses af ikke-fagfolk
 4. Hvad håber du/I projektet fører til?
 5. Hvad er det nyskabende i projektet?
 6. Angivelse af, hvilken kategori ansøgningen hører ind under (Byggeteknisk forskning og udvikling, Indeklima, Kunst, Social eller Uden for kategorierne)
 7. Samlet budget
 8. Ansøgt beløb
 9. Egenfinansiering
 10. Søges der finansiering fra andre kilder?
 11. Opnået støtte fra andre kilder? Og i bekræftende fald hvilken støtte?
 12. Tidligere modtaget støtte fra MPKJ Fond?
 13. Pengeinstitut / reg.nr. / kontonummer, hvor evt. bevilget støtte skal overføres til
Bemærk: Et budget for projektet skal vedhæftes ansøgningen.

Hvis en ansøger ønsker det, kan man til ansøgningen vedhæfte op til 3 dokumenter:
 1. En mere uddybende ansøgning
 2. Budget (skal vedhæftes)
 3. Supplerende materiale, det kan eksempelvis være vedtægter, såfremt ansøger er en forening.
Overholder en ansøgning ikke ovenstående formalia, vil den ikke blive behandlet.

Spørgsmål i relation til ansøgninger og fonden i øvrigt, kan rettes til fondsbestyrelsen att. Klaus Kerrn-Jespersen på adressen: klaus(at)kjfonden.dk. 
 
Ansøgere, der søger om støtte til forskningsprojekter, skal vide, at fonden fortrinsvis støtter forskning, hvor resultaterne offentliggøres og frit kan anvendes af alle.
Fonden modtager kun skriftlige henvendelser. Behandlingstid for ansøgninger kan være op til 6 mdr. Der gives svar på alle ansøgninger. 

Når modtaget bevilling eller tilsagn om bevilling fra Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond
Ansøgere til Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond skal på forhånd acceptere det vilkår, at såfremt de får støtte fra fonden, skal de afgive en mindre beretning (rapport) om resultaterne af det formål, som de har fået støtte til, evt. ved at de i første omgang har fået et betinget tilsagn om støtte.

Beretning (rapport) forventes altid afgivet senest 3 mdr. efter, at formålet, som der blev givet støtte til, er gennemført. Ved en evt. flerårig støtte, skal Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond endvidere modtage en beretning (rapport) som status for indeværende år før næste års støtte vil blive overført.

Beretning (rapport) forventes kun at fylde 5-10 maskinskrevne linjer og må meget gerne suppleres med adresse på evt. hjemmeside, hvor interesserede kan finde yderligere informationer. Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond forbeholder sig ret til frit at kunne bruge beretning (rapport) helt eller delvist i sin markedsføring af Fonden.

Beretning (rapport) sendes i elektronisk udgave til Klaus Kerrn-Jespersen på adressen: klaus(at)kjfonden.dk.

Ved offentliggørelse af resultatet af det formål, der er givet støtte til, forventes det at Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond akkrediteres og mindst på lige fod med evt. andre bidragsydere.

Hvor resultatet af det formål, der er givet støtte til, på en eller anden måde er genstand for en offentlig markering (eksempelvis udstilling, fernisering, officiel åbning/reception, konference/seminar) modtager Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond meget gerne en orientering herom samt evt. invitation til at deltage. Informationer af denne karakter bedes sendt i elektronisk udgave til Jannik Augsburg på adressen: jannik(at)augsburg.nu

Fondens persondatapolitik
 
Martha og Paul Kerrn-Jespersen Fond (cvr. nr. 69978916) er dataansvarlig som defineret i Persondataforordningen, og fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Henvendelser vedrørende persondata kan ske til tobias(at)kjfonden.dk
Martha og Paul Kerrn-Jespersen Fonden
Hyldegårdsvej 52A
2920 Charlottenlund
 
Behandling af ansøgning
Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, herunder personoplysninger. Per­so­nop­lys­nin­gerne anven­des i forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om fondsmidler, herunder i den løbende kommunikation med dig.
De oplys­nin­ger, vi behand­ler om dig er nød­ven­di­ge for, at vi kan foretage en behandling af din ansøgning. Vi behand­ler føl­gen­de kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger om dig:

Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger:
Navn, adres­se, e-mail, tele­fon­num­mer, arbejdstitel/beskæftigelse i organisationen. I forbindelse med ansøgning om personlige legater behandles desuden CPR-num­mer samt personlige kontooplysninger.

Sær­li­ge kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger ("føl­som­me oplys­nin­ger"):
Oplysninger om CPR-nummer og private kontooplysninger er nødvendige for behandling af ansøgning om personlige legater.
Oplys­nin­ger om dine hel­breds­for­hold eller andre følsomme oplysninger indgår normalt ikke i fondens sagsbehandling og bør ikke fremsendes. Vi ind­sam­ler kun oplysninger direk­te fra dig via vores ansøgningsskema på hjemmesiden.
Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger base­ret på føl­gen­de behand­lings­grund­lag:
 • Persondataforordningens arti­kel 6.1.f (Persondata, der er nød­ven­dige for for­føl­gel­sen af legi­ti­me inter­es­ser for fonden)
samt
 • Persondataforordningens arti­kel 6.1.c (Persondata, der er nød­ven­dige at overholde en retlig forpligtelse om indberetning og dokumentation af uddelinger).
De legi­ti­me inter­es­ser, vi for­føl­ger er:

At kun­ne kommunikere direkte i forbindelse med ansøgningsbehandling.

I det omfang ansøgningen fører til en bevilling anvendes personoplysningerne desuden i forbindelse med udbetaling af midler, i den efterfølgende løbende projektkommunikation gennem hele projektets løbetid samt i forbindelse med en evt. efterfølgende afrapportering.

De retlige interesser, vi forfølger er:

At kunne efterleve vores indberetningspligt efter skattekontrolloven, hvorefter alle uddelinger skal indberettes til SKAT. Ansøgninger er ofte knyttet til et CVR-nummer. I relation til personlige legater behandles ansøgers CPR-nummer i forbindelse med indberetning af et legat til SKAT.

Hvis din ansøgning får afslag slettes din ansøgning inklusive bilag og personoplysningerne efter endt sagsbehandling.

Vi opbevarer alene CPR-numre på de ansøgere, som modtager en uddeling.

Vi opbe­va­rer per­so­nop­lys­nin­ger, så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt; Ansøgningsbehandling, projektkommunikation, projektopfølgning, skatteindberetning og bogføring. Fonden er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Dine rettigheder i forhold til persondata

Du har ret til at bede om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set.

Hvis behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er base­ret på dit samtyk­ke, har du ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til enhver tid. Din til­ba­ge­kal­del­se vil ikke have betyd­ning for lov­lig­he­den af behand­lin­gen fore­ta­get inden din til­ba­ge­kal­del­se af dit samtyk­ke.

Du har ret til at mod­ta­ge de per­so­nop­lys­nin­ger, som du selv har afgi­vet.

Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed - i Dan­mark er det være Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 1300 Køben­havn K - se mere på www.datatilsynet.dk

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på tobias(at)kjfonden.dk.